Transparència

Rendiment de comptes, qualitat, memòries

Gestió econòmica

Rendiment de comptes

Finançament

Qui finança els serveis concertats i/o subvencionats? 

N

Servei Català de la Salut

N

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

N

Servei d’Ocupació de Catalunya

N

Barcelona Activa/UTE

N

Ajuntament de Barcelona

N

Fundación ONCE

N

Diputació  de Barcelona

N

Habitatge

Distribució dels ingressos / despeses 2021

Total ingressos: 3.332.369,62 €

 

 

Total despeses: 3.265.722,26 €            Resultat exercici: 66.647,40 €

Amb la voluntat de transparència i bones pràctiques, anualment ens sotmetem a una auditoria externa que analitza els nostres comptes. Salvador Montes i Associats és l’empresa que porta a terme aquesta auditoria i realitza l’informe sobre la situació comptable de l’entitat.

Auditoria de comptes 2021

Auditoria de comptes 2020

Auditoria de comptes 2019

Auditoria de comptes 2018

Auditoria de comptes 2017

Auditoria de comptes 2016

Auditoria de comptes 2015

Qualitat

La Qualitat, una forma de treballar

Per a la Fundació és un aspecte clau dur a terme la seva missió sota uns principis de qualitat i  transparència de les seves actuacions, potenciant el rendiment de comptes a la societat.

En aquest sentit es porta a terme:

N

Certificació per la norma ISO: 9001:2015 des de l’any 2003 (Tüv Reinhald).

N

Protecció de dades (Codi Tipus, Unió Catalana d’Hospitals).

N

Auditoria de comptes anual (Salvador Montes i Associats).

N

Balanç Social (Xarxa d’Economia Solidària).

Informació institucional

Aquí trobareu la informació relativa a la constitució de l’entitat, convenis amb administracions públiques, subvencions atorgades i altra informació corporativa d’interès.

Sobre l'entitat

Plantilla de la Fundació

La plantilla de la Fundació a l'any 2022 estava formada per:

  • 72 professionals.
  • El 67% de la plantilla són dones i el 33%  són homes.
  • Estabilitat laboral: el 96,93% dels treballadors i treballadores tenen contracte indefinit.
Qualitat

ISO: 9001:2015 · (Tüv Reinhald)

Protecció de dades | Codi Tipus · La Unió

Carta de Serveis

Balanç social

Auditoria de comptes anual (Salvador Montes i Associats)

Indicadors compromís carta de serveis 2023

Convenis, subvencions, ajuts públics

Òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació

Relació de convenis subscrits amb les administracions 2016-2021

Relació de les subvencions/ajuts públics rebuts de les administracions 2016-2021

Política de protecció de dades

Codi de Conducta. Mesures preventives i bones pràctiques

Amb el suport de

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content