Avís legal

De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i Comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web ww.els3turons.org pertany o n’és titularitat de la Fundació Privada Els Tres Turons, proveïda de NIF G63027411, amb domicili social al carrer Fastenrath, 208-212 de Barcelona (08032), telèfon 934293210, email: fundacio@els3turons.org.

Consta inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 1796.

Condicions d’ús: Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la seva publicació i actualització dels texts normatius corresponents.

Responsabilitats: El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, doncs aquesta podria esdevenir en algun moment des actualitzada.

És possible que, des d’alguna de les funcionalitats i serveis de la web, es redirigeixi als usuaris a continguts de tercers llocs web. Atès que la Fundació no pot controlar els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als dits continguts. En tot cas, es podrà procedir a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió quan hi procedeixi.

Quan l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’infringir algun dret i/o llibertat, es prega que ho faci saber de forma immediata a través de qualsevol dels correus de contacte aportats a la política de privacitat o el present document.

La Fundació no es responsabilitza de les deficiències del servei del centre servidor, ni del correcte funcionament de les xarxes de comunicació, així com tampoc dels problemes resultants de mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. D’igual manera no ens responsabilitzem sobre els errors que hi puguin existir en la programació del lloc web, o errors que esdevinguin causats per força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies similars que impossibilitin l’accés al lloc web.

L’usuari adquireix el compromís a no contravenir la legislació vigent quan en faci ús de la web, així com la bona fe, usos generalment acceptats i l’ordre públic. Per aquest motiu, preguem l’ús diligent de la mateixa i allunyar-lo de finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per tercers o la institució.

Propietat Intel·lectual i Industrial: En general el lloc web i, en especial, a títol enunciatiu i no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i elements tècnics, així com els dissenys, logotips, text i/o gràfics, així com marques o qualsevol signe susceptible d’utilització en l’àmbit comercial o industrial, són propietat de la Fundació o bé de tercers que ens hagin autoritzat a utilitzar-los. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat pel que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la Fundació o del tercer titular dels drets. Qualsevol ús no autoritzat prèviament serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del prestador o autor.

Llei Aplicable i Jurisdicció: Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content